HOCA HAZRETLERİNİN OKUDUKLARI ŞİİRLERDEN

HOCA HAZRETLERİNİN OKUDUKLARI ŞİİRLERDEN

«Reşahat» sahibi: 

— Bu fakir, Hoca Ubeydullah hazretlerinden kulaklarımla işittiklerimi, hatırımda kalanlariyle nakletmiş bulunuyorum. Şimdi de cevher saçan mübarek dudaklarından duyduğum şiirle­ri (nazmları) sıralayacağım. 

Hoca Mehmet Yahya'ya himmet yüceliği emrederken oku­dular : 

ŞİİR 

Nefsini pençene düşürmek için 

Kaplanvari yükseklere fırla! 

Açık zikri yasaklarken okudular : 

ŞİİR 

Yakınlık sırrını anıp yırtınma! 

Yâr yanında, boşuna çığlık basma! 

Aşk ve muhabbetin maarif ve hakikatlere zuhur kaynağı ol­duğu mevzuunda okudular : 

ŞİİR 

Eğer aşk ve aşk ıstırabı olmasaydı, 

Cihanda bunca ince yol peydahlanmazdı. 

Allah'ın ganasını (ihtiyaçsızlığını) ve halkın bu hakikati an­lamaktaki aczini göstermek için okudular: 

ŞİİR 

Gam pazarında seyret canı vereni, 

Bin başı bir pula satıyor tellâl. 

Zahir ehlinin aşk hakikatinden haber vermedikleri bahsin­de okudular: 

ŞİİR 

Ebu Hanife aşk dersini okutmadı, 

Şafiî ondan rivayet nakletmedi. 

isteklilerin bağlılığındaki zaafa temas ederek okudular : 

ŞİİR 

Aşk ehli gitti, muhabbet şehri boş kaldı deme! 

Cihan Şems-i Tebriz güneşiyle dolu, isteklisi nerede? 

Kazanılan derece ve elde edilen terakkilerin küçücük bir edeb hatasiyle kaybedildiğini söylerken okudular: 

ŞİİR 

Yenmiştin, üstünlük sendeydi; 

Yazık, bilemedin ve oyunu kaybettin! 

Yakınlarını halvetten men edip sohbete teşvik ederken oku­dular : 

ŞİİR 

Şekeri tenhada yeme, sözle karıştır, 

Değer bu terkiptedir, onu ihmal etme. 

Kemâl sahiplerinin beşerî hâllerini müşahedeye mâni telâkki etmemek gerektiği yolunda okudular : 

ŞİİR 

Musa ağaçta bir ateş gördü; 

Ağacı verimlendirmiş o ateş… 

Gönül ehlindeki hırs ve şehveti, 

Böyle bil ve böyle anlamaya çalış! 

«Rabıta» bahsinde okudular : 

ŞİİR 

Birinin kıblesi sevgilisidir, 

Birinin de çehresi yârın yüzü.. 

Her birinin kıyassız yüzüne bak! 

Ki hizmetiyle çehreden anlayasın : 

Onun canı içinde yer et ki, 

Semada yer eder nurlu kamer… 

Açık zikri yasaklar ve gizli zikri emir mevzuunda okudular : 

ŞİİR 

Nadanların işi zikirde feryat, 

Hazır gaip sanıp gaip gibi dilemek… 

Bu tarifenin şevk ve muhabbet galebesindeki hâlini anlatır­ken okudular: 

ŞİİR 

Susuz, kadehi ağzına götürünce, 

İçinde yârının yüzünü görür.