HOCA MUHAMMED-ÜN-NAMİ

HOCA MUHAMMED-ÜN-NAMİ

Hoca hazretlerinin büyük babalarının büyük babası… Aslı Bağdat'tan… Bazıları Harizem'dendir demişler. Şafiî âlimlerin­den Ebubekir Muhammed ibn îsmail Şâşî hazretlerinin müridlerinden… Şeyh Ebubekir hayatını üçe bölüp bir yılım kâfirlerle gazaya, bir yılını şeriat ve tarikat meşguliyetine, bir yılını da hacce ve mübarek topraklarda oturmaya hasredermiş. O sırada Bağ­dat eşrafından Hoca Muhammed Nâmî, Bağdat'a gelen Şeyh haz­retlerinin müritleri arasına katılıyor ve Şeyhe sevgisinden, çoluğunu çocuğunu toparlayıp onunla beraber Şâşî'ye geliyor ve ölün­ceye kadar orada, şeyhin hizmetinde kalıyor. 

Hoca Ubeydullah Taşkendî hazretleri, başlangıçta, Şaş vilâ­yetinde bulundukları zaman Şeyh Ebubekir'in kabrini sık sık zi­yaret ederlermiş. 

Buyururlarmış ki : 

— Şeyh hazretlerinin ruhaniyeti gayet kuvvetli, devamlı ve yardımcıdır.