HOCA YUSUF HEMEDANİ

Yusuf Hemedânî 18 yaşlarında iken Bağdat'a gidip Ebû İshak'tan fıkıh okudu. Isfahan ve Buhara'da ilim tahsil etti ve bil­gide kemale erişti. 

Mezhebi, Hanefî. . Irak, Horasan, Hârizem ve Mâveraünnehr taraflarında itibar sahibi oldu. 

Bâtın ilmi kapısını ona açan Şeyh Ebû Ali Farimedî. . Doğumu 445, ölümü 535. . ömrü 90 yıl. . Kâh Merv ve kâh Herat'ta otururdu. 

Derin hal ve keramet sahibi. . Bağdat'tan Semerkand'e kadar uzayan bü-vük bir sahada, halk, kudsî nefeslerinden faydalanmak için ziya­retlerine akın ederlerdi. 

Merv'den çıkıp Herat'a giderken yolda vefat ettiler. Mübarek naaşı müritlerinden biri tarafından Merv'e nakl ve orada defnedildi. 

Vefatlarına yakın müritlerini toplayıp kendilerine öğüt verirken aralarından irşâd makamına erişmiş dört kişi tesbit etti, onları halife tayin etti ve her birini tâbi olunacak merkezler halinde gösterdi. 

Ondan sonra müritler ayrı ayrı dört halifenin eteklerine yapıştılar.