ŞEYH ABDÜRREZZAK

ŞEYH ABDÜRREZZAK 

HOCA Hasan yakınlarının en yükseklerinden. . Hoca Haz-i, retlerinin halifelerinden. . Çalışmaları hep «rabıta – mürşidin ha­yalini kalbte tutup feyzine erme» yolunda. . Bir gün Seyyid Ka­sım Tebrizî Hazretlerini ziyaretteyken «rabıta» yolunda Seyyid Hazretlerinin medihlerine nail oluyor. Seyyid Hazretleri ona «se­nin yolun güzeldir!» diyor. 

Hoca Ubeydullah Hazretleri, Şeyh Abdürrezzak ile araların­da geçmiş bir hatırayı anlatır : 

— Bazı büyüklerle sohbetteyken bize bir şeyhle karşılaş­mak nasip oldu. Adını vermek istemem. (Fakat gösterdikleri alâ­metlere göre Şeyh Abdürrezzak). . Beni tasarrufu altına almak ve bâtını kuvvetini göstermek istedi. Meclisimizde gayet yüksek kimseler vardı; ve azizlerden hayli insan hazırdı. Şeyhin bu gay­retini görünce ben de kendimi öz nisbete havale edip mukavemet göstermeğe başladım. O, vaziyeti anladı ve tasarruf kuvvetini şid-şetlendirdi. Gözlerini üzerime dikip bütün mevcudiyetiyle bana yöneldi. Elini kâh omuzlarıma, kâh göğsüme sürüp üzerime bir yük bindirmeğe çalıştı. Bense sonuna kadar direndim ve yükünü kendisine havale ettim. Zira onun tasarruf gayreti ve bu tasarru­fu körleştirme usulü benim malûmumdu. Neticede onu yendim. Yönelmesi bana hiç dokunmadı ve yük kendisine isabet etti. O kadar müteessir oldu ki, ıstırabından ter döktü. Tasarruf edeme­diğinden de mahcub oldu. Ben de pîrin bu kadar hacalet çekme­sinden üzüldüm. Nihayet dilediği gibi tasarruf etmesi için kendi­mi ona teslim etmeğe karar verdim. Şeyh içimden geçen mânayı anladı ve yine tasarrufa giriştiyse de muvaffak olamadı. Bunun üzerine ben onun ıstırab derecesini düşünerek onun adına duydu­ğum hicabtan meclisi terkedip çıktım.