ŞEYH ÖMER BAYEZİDİ

ŞEYH ÖMER BAYEZİDİ

O da Hoca Alâeddin Hazretlerinin yetiştirdiklerinden ve hal­kasından. . Hizmet dairesine kabul edilmiş olmakla şeref ve saa­det kazananlardan. . 

Hoca Ubeydullah Taşkendi Hazretleri kendisini görmüştür. 

Irak ve Horasan Şeyhlerine bir nâme yazıp kendilerine ait hususiyet ve farikaları soruyorlar. 

Horasan Şeyhleri bu suali Mâveraünnehr şeyhlerine, onlar da Türk ermişlerine soruyorlar. Türk ermişlerinden şu cevap ge­liyor : 

Parça yahşi, biz yamal; Parça buğday, biz saman.. Yani; 

Herkes yahşi, biz yamal; 

Herkes buğday, biz saman.