Bâğ-ı hüsnün revnakı gitsin harâb olsun da gör

Bâğ-ı hüsnün revnakı gitsin harâb olsun da gör 
Cân bedenden ayrılıp cismin turâb olsun da gör 

Kıldığın cevr ü cefâlar yanına kalmaz senin 
Rûz-ı mahşer arz olup yevmü'l-hisâb olsun da gör 

İllet ile zillet ile ömrümü kıldın heba 
Okunup defterlerim hatmü'l-kitâb olsun da gör

Hasret-i hicran oduyla bağrımı hûn eyledin 
Dur senin de ciğerin yansın kebâb olsun da gör

Şerha şerha sînemi deldin akıttın kanımı 
Yüreğimden dökülen kanlar şarâb olsun da gör

Pîr-i Sami'nin kanadı altına gizlenmişem
Âlem-i mülk-i bekaya feth-i bâb olsun da gör 

Attığın taşlar başına dokunur bir bir senin
Himmet-i Pîr ile Salih kâm-yâb olsun da gör

 

 

 

 

Bag-ı hüsnün revnakı = Güzellik bahçesinin renkleri.

Turâb = Toprak.

Cevr ü cefâ = Eziyetve işkence.

Rûz-ı mahşer = Mahşer günü

Yevmül-hisâb = Hesapgünü.

İllet-zillet = Hastalık, horluk.

Hatmü'l-kitâb = Kur'an-ı Kerîm'in hatmi.

Hasret-i hicran = Ayrılık hasreti, elemi.

Hûn = Kan.

Şerha şerha = Parça parça.

Mülk-i beka = Ölümsüz mülk, âhiret

Feth-i bâb = Kapıyı açma

Himmet-i Pir = Pirin (Şeyhin) himmeti.

Kâm-yâb = Arzusuna ulaşma.