Berzahda kalır ermez ise bu garîb insân

Berzahda kalır ermez ise bu garîb insân 
Envâr-ı Muhammed ile enfâs-ı Mesîhâ 
Âh eyle gönül belki Huda eyleye ihsan 
Envâr-ı Muhammed ile enfâs-ı Mesîhâ 

Bu ikisidir zübde-i esrâr-ı hakikat 
Bir kâmile irgür var ise sende hamiyyet 
Bu ikiden izhâr olur esrâr-ı hüviyyet 
Envâr-ı Muhammed ile enfâs-ı Mesîhâ 

ister isen vuslatı derûn ile ara 
Kıllet ile zillet ile derd ile ara 
Nutkeyler olara erse seng ile hârâ 
Envâr-ı Muhammed ile enfâs-ı Mesîhâ 

Tevrat ile İncil ü Zebur Kâf ile ara 
Bu derde düşen zümre-i esnaf ile ara 
Bunlar ile erişirsin vuslat-ı yâra 
Envâr-ı Muhammed ile enfâs-ı Mesîhâ 

Esmalarına emr edip ol Kadir ü Mennân 
Bir "Ahsen-i takvim" le yaratıldı bu inşân 
Ol surete nefh eylediği Nefha-i Rahman 
Envâr-ı Muhammed ile enfâs-ı Mesîhâ 

Bil fer'indir âlemde olan nûr ile ervah 
Hep cümle maâdin ile zî-rûh olan eşbâh 
Aynı da değil gayrı değil ol buna agâh 
Envâr-ı Muhammed ile enfâs-ı Mesîhâ 

Ger ister isen sözlerime hücceti bürhân 
Meydânda durur Hazret-i Sâmî gibi sultân 
Cân ile gözü sem'i sözü vech ile yeksan 
Envâr-ı Muhammed ile enfâs-ı Mesîhâ 

Bundan geri Salih dahi sen olma mükedder 
Sami gibi bir sultânı hem kıldı müyesser 
Takdîr-i ezel sana da olmuştur mukadder 
Envâr-ı Muhammed ile enfâs-ı Mesîhâ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berzah = Ara, arada, belâ, güçlük, manevi ceza.

Garlb = Yabancı, kimsesiz, tuhaf.

Envâr = Nurlar.

Enfâs = Nefesler.

İhsan = İyilik etme, bağışlama, lütuf.

Zübde = Öz, kaynak, asıl cevher.

Esrar = Sırlar.

Irgür = Eriş, ulaş.

Hamiyyet = Din ve vatan koruma gayreti.

İzhar = Gösterme, açığa çıkarma.

Hüviyet = Allah'ın zat, zat sırları.

Vuslat = Yetişme, kavuşma.

Derun = İç bâtn.

Kıllet = Yokluk.

İllet = Dert.

Nutk = Söz, sohbet

Seng ile hârâ = Taş ile kaya.

Kâf = Kur'ân-ı Kerîme işaret.

Zümre-i esnaf = Esnaf cemaati (Ehl-iaşk).

Esma = İsimler.

Kadir = Kudret sahibi Allan.

Mennân = Çok ihsan eden Allah.

Ahsen-i Takvim = "Biz gerçekten insanı en güzel bi-çimde yarattık." (Tin; 4)

Nefh = Üfürmek.

Nefha-i Rahman = Allah'a ait nefes.

Fer' = Şube.

Âlem = Kâinat, dünya.

Ervah = Ruhlar.

Maâdin = Madenler.

Zî-rûh = Canlı.

Eşbâh = Cisimler.

Agâh = Bilgili, haberli, uyanık

Hücceti burhan = Delil ve belge.

Sem' = İşitmek. 

Vech = Yüz.

Yeksan = Gibi (yüzü gibi)

Mükedder = Kederli olmak.

Müyesser = Nasip olma, kısmet.

Takdir-i ezel = Allah'ın ezeli hüküm ve takdiri.