Bilmem neden terk eylemiş

Bilmem neden terk eylemiş 
Cânân ilini ilini 
Gülün görmüş lâl eylemiş 
Şîrîn dilini dilini 

Doyulmaz şîrîn sözüne 
Bakılmaz mahmur gözüne 
Perde çekmiş gül yüzüne 
Zülfün telini telini 

Muhabbet bağına girdim 
Hakîkat bülbülü oldum 
Al yanak üstünde derdim 
Gonca gülünü gülünü 

Rakîblerin sözün tutma 
Sakın ahdini unutma 
Şahım kapından redd etme 
Kem-ter kulunu kulunu 

Salih kapında bir kuldur 
Gedâ şahından mes'uldür 
Şahım Sâmî bana bildir 
Vuslat yolunu yolunu

Lal = Dilsiz.

Kemter = Fakir, aşağı, acil

Gedâ = Dilenci, fakir.

Vuslat = Ulaşma, kavuşma..