Dîv sıfatın zemmi vermez bize gam

Dîv sıfatın zemmi vermez bize gam 
Biz hafîd-i Pîr-i Tâgî olmuşuz 
Eksik olmaz âşıka cevr ü sitem 
Biz hafîd-i Pîr-i Tâgî olmuşuz 
Pîr-i Sâmî'nin çırağı olmuşuz 

Biz behiştin bağının sünbülüyüz 
Bâğ-ı vahdet gülünün bülbülüyüz 
Bu cihan bülbüllerinin gülüyüz 
Biz hafîd-i Pîr-i Tâgî olmuşuz 
Pîr-i Sâmî'nin çırağı olmuşuz 

Nûr-ı Ahmed'den alınmış zerremiz 
Başımız üzre muhabbet erremiz 
Kerbela'dan eksik olmaz nâremiz 
Biz hafîd-i Pîr-i Tâgî olmuşuz 
Pîr-i Sâmî'nin çırağı olmuşuz 

Bekleriz şeddi adûlar yıkmasın 
Nâr-ı Nemrûd ehl-i derdi yakmasın 
Derk-i esfelden münafık çıkmasın 
Biz hafîd-i Pîr-i Tâgî olmuşuz 
Pîr-i Sâmî'nin çırağı olmuşuz 

Ehl-i derd bu yolda sararıp solub 
Anladılar pîrsiz olmaz bir kulûb 
Harfi savtı olmayan mekteb bulub 
Biz hafîd-i Pîr-i Tâgî olmuşuz 
Pîr-i Sâmî'nin çırağı olmuşuz 

Kîl ü kâl ile geçirme ömrüni 
Şeyhini hak bil tutagör emrini 
Yemek istersen nevâtın temrini 
Biz hafîd-i Pîr-i Tâgî olmuşuz 
Pîr-i Sâmî'nin çırağı olmuşuz 

Bil bu kevni mâsivâmızdır bizim 
Bu anâsır bir yuvamızdır bizim 
Derd-i aşkı gör devamızdır bizim 
Biz hafîd-i Pîr-i Tâgî olmuşuz 
Pîr-i Sâmî'nin çırağı olmuşuz

işbu nefsim merd-i şâbımdır benim 
Bu nefis bir asiyâbımdır benim
Hem tarikat kâm-yâbımdır benim 
Biz hafîd-i Pîr-i Tâgî olmuşuz 
Pîr-i Sâmî'nin çırağı olmuşuz

Sâlihem şeyhim Muhammed Sâmîdir 
İçtiğim destinden aşkın camıdır 
Hem bu gönlüm tahtının sultânıdır
Biz hafîd-i Pîr-i Tâgî olmuşuz 
Pîr-i Sâmî'nin çırağı olmuşuz

Div = Dev, cin, şeytan.

Zemmi = Yerilmesi.

Hafid = Torun.

Behişt = Cennet

Bâg-ı vahdet = Allah bahçesi

Erre = Bıçkı, testere.

Nâre = Nâra.

Adûlar = Düşmanlar.

Nar-ı Nemrud = Nemrud'un ateşi.

Derk-i esfel = Cehennemin dibi.

Kulûb = Kalbler.

Harf savt = Okuma ve anlatması.

Kil u kâl = Dedikodu.

Nevât = Hurma çekirdeği.

Temr = Hurma.

Kevn = Dünya.

Anâsır = Beden, bedenin cüzleri.

Merd-i şâb = Yiğit adam, delikanlı.

Asiyâb = Değirmen.

Kam-yab = Arzusuna ulaşma hali.

Dest = El.

Aşkın camı = Aşk kadehi.