Gece gündüz kılaram zarı leylî

Gece gündüz kılaram zarı leylî 
Meni kıl mahrem-i esrarı leylî 

Menem Mecnûn senin hüsnüne hayran 
Dilemem senden özge yârı leylî 

Ne noksan erişir hüsnüne bilmem 
Cemâlin eylesen izhârı leylî 

Ulü'l-ebsâr olup hüsnün görenler 
Dilemez başka bir dildârı leylî 

Cemâlin şem'ine müştak olanlar (1)
N'eder cennetteki ebrârı leylî 

Nice Mansûfa söylettin "enel-Hakk" 
Kuruben karşısına darı leylî 

Tecelli eyleyip zülfün telinden 
Sonunda eyledin berdârı leylî 

Pîr-i Sâmî gibi sultânı buldum 
Gerekmez başka bir dildârı leylî 

Bu Salih mest olup mestâne söyler 
Edeli aşk ile bâzârı leylî

Zarı leyli = Leyla için ağla-yan, rabıtasını Leyla yeri ne koyan

Mahrem-i esrar = Sırları bilen

İzhar = Açıklamak, göstermek

Ulül-ebsar = Basiret sahipleri

Dildâr = Sevgili

(1) = Güzelliğinin ışığını özleyenler.

Ebrâr = Hayırlılar, iyiler

Enel-Hakk = Ben Hakk'ım (Vahdet-i vücud)

Dâr = Dar ağacı

Berdâr = Dar ağacında asılan 

Mest = Sarhoş, aşk sarhoşu