Gel ey cân bülbülü gaflette kalma

Gel ey cân bülbülü gaflette kalma 
Muhabbet güllerin görmek dilersen 
Beka mülküne azm et fânî olma 
Muhabbet güllerin görmek dilersen 
Hakîkat meyvesin dermek dilersen 

Alır hep sahibi senden bu mâlı 
Yeter oldun bu dünyânın hamalı 
Heman sa'y eyleyip artır kemâli 
Muhabbet güllerin görmek dilersen 
Hakîkat meyvesin dermek dilersen 

Nef vermez sana evlâd lyâlin 
Senindir hep kazandığın vebalin 
Boyansın reng-i dildâre cemâlin 
Muhabbet güllerin görmek dilersen 
Hakîkat meyvesin dermek dilersen 

Cemâli var Celâl kahrında ara 
Hayâtı var semûm bahrinde ara 
Dilârâyı gönül şehrinde ara 
Muhabbet güllerin görmek dilersen 
Hakîkat meyvesin dermek dilersen 

Firâk-ı yâr ile âh u enîn ol (1)
Ayaklar altına zîr ü zemîn ol 
Sözünde sâdıku'l-va'du'l-emîn ol 
Muhabbet güllerin görmek dilersen 
Hakîkat meyvesin dermek dilersen 

Varıp dergâh-ı Sâmî'de karâr et 
Ne söylerse sözüne i'tibâr et 
Bu yolda vücûdunu ihtiyar et 
Muhabbet güllerin görmek dilersen 
Hakîkat meyvesin dermek dilersen 

Sakın Salih uyuma ayık ol sen 
Çalış her bir ulûma faik ol sen (2)
Hak'ın sevdiklerine âşık ol sen 
Muhabbet güllerin görmek dilersen 
Hakîkat meyvesin dermek dilersen

Beka mülkü: Cennet

Sa'y = Çalışmak.

Nefi = Fayda.

Reng-i dîdâr = Sevgilinin rengi.

Semûm bahri = zehir denizi, gam ihsanı.

Dilârâ = Sevgili.

(1) = Yârin ayrılığından ağlayıp inle.

Zîrü zemin = Çiğnenen toprak.

Sâdıku'l-vadu'l-emîn = Sözüne güvenilir.

(2) = Çalış her ilimde üstünlük kazan.