Gelin ey yâr-ı sâdıklar

Gelin ey yâr-ı sâdıklar 
Bu meydân-ı muhabbettir 
Bütün cem olsun âşıklar 
Bu meydân-ı muhabbettir 
Pirimiz Sâmî Hazrettir 

Gelin dergâha dervişler 
Kılalım zevk ü cünbüşler 
Huda'nındır kamu işler 
Bu meydân-ı muhabbettir 
Şefîimiz Muhammed'dir 

Çalındı mahşerin Sûrı 
Göründü Ahmed'in nün – 
Bezendi cümleten huri 
Bu meydân-ı muhabbettir 
Bu bir ıyd-1 meserrettir 

Kuralım halka-i zikri 
Kamu bir edelim fikri 
Kılalım hamd ile şükri 
Bu meydân-ı muhabbettir 
Tarîk-i ehl-i iffettir 

Teveccühe gelin ihvan 
Kuruldu halka-i Rahman 
Açıldı ravza-i rıdvan 
Bu meydân-ı muhabbettir 
Bu bir uzmâ-yı nimettir 

Erişti Hazret-i Sâmî 
içirdi bizlere camı 
Kamu mestetti ağlâmı 
Bu meydân-ı muhabbettir 
Sülük ehline hayrettir 

Erişti şeyh-i memdûhı 
Şifâ-yâb etti mecrûhı 
Beraber evliya rûhı 
Bu meydân-ı muhabbettir 
Kamusu ehl-i vahdettir 

Erişti Sidre'den cânân
Bileşince kamu gılmân
Dayansın işbu Erzincan 
Bu meydân-ı muhabbettir 
Temâşâgâh-ı hikmettir

Erişti Hazret-i Tâgî 
Dağıttı ieşker-i zâgî 
Kurup dergâha otağı 
Bu meydân-ı muhabbettir 
Dü çeşmi nûr-ı Ahmed'dir

Hakîkat şemsi râhıdır 
Velîler cilvegâhıdır 
Füyûzatı İlâhîdir 
Bu meydân-ı muhabbettir 
Dahi sırr-ı nübüvvettir

Menem Salih şecî'âne 
Girip aşk ile meydâne 
Getirdim koçu kurbâne 
Bu meydân-ı muhabbettir 
Şarâb-ı aşk-ı Hazrettir

lyd-ı Meserret = Sevinç bayramı.

Tarik-i ehl-i iffet = Temizlik ehlinin yolu.

Ravza-i Rıdvan = Cennet, cennet bahçesi.

Uzmâ-yı nimet = Nimetin en büyügü

Ağlam = Kullar.

Sülûk ehli = Tarikat ehli.

Memduh = Öğülmüş.

Mecruh = Yaralı.

Sidretül münteha = Cebrail'in bile varabileceği son mevki (Habibi buradan öteye aşkla geçmiştir.).

Gılmân = Köle. Cennette hizmet gören erkekler.

Temâşâgâh-ı hikmet = Hikmetin seyredildiği yer.

Leşker-i zâg = Karga sürüsü.

Dü çeşm = Ikigöz.

Şemsi râh = Yolun güneşi.

Cilvegâh = Tecellî yeri.

Füyüzat = Feyiz, Allah'ın manevî ihsanı,hakikat gıdası

Şeci'âne = Cesurane, yiğitçe.