Gizleme gel sen seni kimden kaçarsın ey gönül

Gizleme gel sen seni kimden kaçarsın ey gönül
"Aklı küll" sensin gönül "levlak" senin şânındadır 
Gâhi yerde gâh semâlarda uçarsın ey gönül
"Akl-ı küll" sensin gönül "levlak" senin şânındadır
Her ne var a'lâ vü esfel cümle dîvânındadır 

Bil şerîat emr ü nehyi bilmek imiş ey gönül 
Hem tarîkat râh-ı Hakk'a gelmek imiş ey gönül 
Marifet Hak ile meşgul olmak imiş ey gönül 
"Akl-ı küll" sensin gönül "levlak" senin şânındadır 
Her ne var a'lâ vü esfel cümle dîvânındadır

Bil tasavvuf Hak seni benlikten âzâd eyleye 
"Alleme'l-esmâ" ya mazhar eyleyip şâd eyleye 
Keşf olup sırr-ı hakîkat gönlün âbâd eyleye 
"Akl-ı küll" sensin gönül "levlak" senin şânındadır 
Her ne var a'lâ vü esfel cümle dîvânındadır

Bil emânettir muhabbet sana Mevlâ'dan gelir
Doğru Mecnûn oldun ise bil ki Leylâ'dan gelir
"Küntü kenz"in mebdeidir arş-ı a'lâdan gelir 
"Akl-ı küll"sensin gönül "levlak" senin şânındadır
Her ne var a'lâ vü esfel cümle dîvânındadır

Doğru olursa muhabbet şart-edeb sakıt olur 
Zayi etme senden ister belki bir vakit olur 
Câhil ile sohbet etme işleri sakat olur 
"Akl-ı küll" sensin gönül "levlak" senin şânındadır 
Her ne var a'lâ vü esfel cümle dîvânındadır

Cân-nisâr olunmayınca bu muhabbet râhına 
Her söz ile sanma kul vâsıl olur Allah'ına
Sikke hâlis olmayınca verilir mi şahına
"Akl-ı küll" sensin gönül "levlak" senin şânındadır
Her ne var a'lâ vü esfel cümle dîvânındadır

Pîr-i Sâmî Hazretidir serverimiz şahımız 
Hamdulillah peyk-i hazrettir delîl-i rahimiz 
Nakşibendî'den açılmış âlidir dergâhımız 
"Akl-ı küll" sensin gönül "levlak" senin şânındadır 
Her ne var a'lâ vü esfel cümle dîvânındadır

Sâlih'â bir kimseye yol aldıran ihlasıdır 
Çektiğim bunca sitem bir dilberin sevdasıdır 
Hazret-i şeyhim efendim ehl-i hâsın hâsıdır 
"Akl-ı küll" sensin gönül "levlâk" senin şânındadır 
Her ne var a'lâ vü esfel cümle dîvânındadır

Aklı küll = Allah 'in her şeyi bilip, her şeyi kuşatan tedbir ve tasarrufu.

Levlak = levlake – Levlak" Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım, (Kudsîhadisi).

a'lâ vü esfel = Yüksek ve alçak.

Emr ü nehy = Allah'ın yapılmasını ve yapılmamasını emrettiği hususlar.

Rah-ı Hakk = Allah yolu.

Allemel-esma = "Biz Adem'e bütün isimleri öğrettik." (Bakara; 31)

Âbâd = Şen, mâmur.

Mebde = Başlangıç.

Can – nisâr = Can saçan, canını hiçe sayan.

Râh = Yol.

Server = Önder.

Peyk = Haberci.

Delil-i rah = Yol rehberi.

Âli = Yüce, ulu.

Ehl-i hâsın hâsı = Seçkinlerin seçkini,veliler sınıfı.