Gönül ilm-i ilâhîden deli ol

Gönül ilm-i ilâhîden deli ol 
Bu berzah âlemin geçmek dilersen 
Döşür aklın Muhammed'le celîol 
Bu berzah âlemin geçmek dilersen 
Beka gülşanına göçmek dilersen 

Eriş kalb-i selîm içre huzura 
Seni mahv et erem dersen sürura 
Ölümden evvel öl gel gir kubura 
Bu berzah âlemin geçmek dilersen 
Beka gülşanına göçmek dilersen 

Bu zulmet âlemin geç gör neler var 
Eriş nura ki sende kalmaya nâr 
Olasın âlem-i rûhdan haberdâr 
Bu berzah âlemin geçmek dilersen 
Beka gülşanına göçmek dilersen 

Derûnun derdini her yerde açma 
Var ise gevherin meydâna saçma 
Ki her suyu hayâttır diye içme 
Bu berzah âlemin geçmek dilersen 
Beka gülşanına göçmek dilersen 

Hayâtı içmeyen bilmez hayâtı 
Hayât sanar görür sonra memâtı 
Bırakma bir nefes tevhîd-i Zât'ı 
Bu berzah âlemin geçmek dilersen 
Beka gülşanına göçmek dilersen 

Yakın olma hased kibre gurura 
Düşün ne götüreceksin kubura 
Ne yüz ile varacaksın huzura 
Bu berzah âlemin geçmek dilersen 
Beka gülşanına göçmek dilersen 

Bulam dersen eğer ayn-ı îmânı 
Çalış ki olasın şeyhinde fânî 
Sana senden yakın olanı tanı 
Bu berzah âlemin geçmek dilersen 
Beka gülşanına göçmek dilersen 

Aradan çık bırak bu adı sanı
Tutagör muîni elde kemanı 
Hakîkat şehrine dik bir nişanı
Bu berzah âlemin geçmek dilersen 
Beka gülşanına göçmek dilersen

Tenezzülden halâs olmaklık iste
Terakkiden fena bulmaklık iste
Hak ile âşinâ olmaklık iste 
Bu berzah âlemin geçmek dilersen 
Beka gülşanına göçmek dilersen

Bırak bu mâsivâ ile hevâyı 
Pîr-i Sâmî gibi bul reh-nümâyı 
Delîl eyle O zât-ı evliyayı 
Bu berzah âlemin geçmek dilersen 
Beka gülşanına göçmek dilersen

Eğer Salih varam dersen huzura 
Umurun cümle teslîm eyle pîre 
Tenini nâra ver ruhunu nura (1)
Bu berzah âlemin geçmek dilersen 
Beka gülşanına göçmek dilersen

Deli = Cezbeye tutulmuş derviş.

Berzah âlemi = Dünya.

Celi = Mahviyeti, açığa çıkma, soyunma, aşikâr.

Döşür = devşir, topla

Beka gülşânı = Cennet bahçesi.

Kalb-i selim = Samimi kalb.

Sürür = Sevinç.

Kubur = Kabir, mezarlar.

Nâr = Ateş.

Derûn = İç, gönül, sır.

Gevher = Mücevher.

Memat = Ölüm.

Tevhid-i Zat Allah'ı şirk ve noksandan ari olarak zikretme.

Ayn-ı îmân = Hakiki imân.

Muîn = Yardımcı.

Tenezzül = Aşağıya inme, rütbeden düşme.

Reh-nüma = Yol gösteren Mürşid.

Delil = Vekil.

Umur = İşler, vazifeler.

(1) = Varlığını yak ve ruhen nûr'a karış.