Güzeller şâhısın hûblar sultânı

Güzeller şâhısın hûblar sultânı (1)
Yandırır derûnum sevdâ-yı zülfün 
Vechinde yazılmış Seb'ul-Mesânî (2) 
Hıfz eylemiş okur şeydâ-yı zülfün (3)

Saadet kişveri saçmış rahtını 
Mülk-i hüsnün zabt eylemiş tahtını 
Bülbül tâ ki gözler gülün vaktini 
Eder kaşlar ile gavgayı zülfün 

Nûr-ı siyah ile bürünmüş nikâb 
Aceb bilmem kimden eyler ihticâb 
Seher yeli vurur eyler feth-i bâb 
Arz eyler Mecnun'a Leylâ'yı zülfün 

Bir Yûsufî cemal server-i hûbân 
Hazret-i Sâmî'den gösterir nişan 
Kabil mi vasfını şerh etsin zeban 
Yandırır büsbütün dünyâyı zülfün 

Sekiz sıfat üzre gördüm bir cemâl (4)
Her bir sıfatında vardır bin kemâl 
Hâl-i Hindu askeriyle mâl-e-mâl (5)
Kuşatmış cennetü'l-me'vâyı zülfün 

Hûblar meydanında Yûsuf-ı Sânî 
Haraca bağlamış hem Gürcistan'ı 
Al yanak üstünde eyler seyrânı 
Gözetir gonca-i hamrâyı zülfün 

Tîr-i müjgânların kaşların yaydır 
Gedâ değil Salih sayende baydır 
Zîr-i ebrulardan seyr eden aydır 
Ref eyle seversen Mevlâ'yı zülfün

(1) = Zülfünün sevdası içimi yandırır (Zülf, velilerdir).

(2) = Alnında Fatihayı şerif yazılıdır.

(3) = Zülfünün sevgisine tutulmuş ezberlediğini okur.

Kişver = Ülke.

Raht = Cemaat, topluluk.

Ihticab = Utanır, çekinir.

Server-i hûbân = Güzellerin lideri.

Zeban = Dil, lisan.

(4) = Allah'ın sekiz sıfatını toplamış güzel.

(5) = Siyah benlerle dopdulu.

Gonca-i hamrâ = Gül goncası, kırmızı gül.

Tir-i Müjgân = Kirpik oku, ok gibi kirpik.

Geda-bay = Fakir-Zengin.

Zîr-i ebru = Kaş alt, gözler.