Hakkıyla güzel sevdiğimin var mı vebali

Hakkıyla güzel sevdiğimin var mı vebali
Sevdim seni terk eyleyemem rûz u leyâli

Ref eyle gönülden a şahım kîyl ile kâli
şânına düşen âsîye arz eyle cemâli

Hem ism-i latîf şud mazhar-ı Salih bî-mecâli
Bir sâat-ı meymûnede hatm oldu meali 

Târîh idüben Râbıta-i Nakş-i Hayâli
İsmiyle müsemmâ oluben buldu kemâli

Rûzu leyâli = Gündüzvegece.

Ref eyle = Kaldır, gider.

kîyl ile kâl = Dedikodu.

Bi-mecâl = Mecalsiz, takatsiz.

Meymûn = Uğurlu, kutlu.

Müsemmâ = İsimlenmiş.