Her kime kim arz eyledi mahbûb-ı cemâli

Her kime kim arz eyledi mahbûb-ı cemâli 
Giydirdi anın arkasına post-ı melali 

Rahm eylemedi hâlime ol afet-i şuhum 
Dil şehrine kayd eyleyeli Nakş-ı Hayâli 

Mir'ât-ı musaffa olup açılmadı ruhum
Elbette olur işbu hayâlin de zevali

Ağyara kılar lutfunu âşıklara kahrın 
Hem girye-i eskime, tutar tîğ-ı celâli 

Bilmem dahi çok kaldı mı cevr ile cefâsı 
Kaşım gibi kaddim büküben kıldı hilâli 

Âşıklara dostun sitemi şehd ile şeh-dâb 
Dönmem yüzümü eylese bin ceng ü cidali 

Hem hanesi hem ni'meti mihmânîdir anın 
Bilmem neden İster bu hisâb ile suâli 

Hem fâ'ili mef'ûlü O'dur gayriyi bilmem 
Bu halk-ı cihanın ya nedir kîl ile kâli

Halk eyleyüben arada bir cüz'î muhabbet
Hep fitne demiş sevdiğin evlâd u ıyâli

Yandı bu yürek hasret-i hicran âteşinden
Gayrı dahi sabr etmeğe kalmadı mecali 

Vuslat diledikçe beni ferdaya düşürdü
Maksûdu nedir anlamadım ben bu meali

Hem serverimiz olmuş iken Hazret-i Sâmî 
Elbet içirir bizlere de âb-ı zülâli 

Kayd eylemiş akrebde benim kevkeb-i bahtım 
Salih çalıyor boş yere bir kuru kavalı

Mahbûb-ı Cemâl = Cemâl, didar sevgisi.

Post-ı melal = Gam, sıkıntı postu, böyle gamlıolma hali

Âfet-i şuh = Tatlı belâ, sevgili.

Mir'ât-ı musaffa = Saf ayna, tertemiz aynı

Zevali = Sonu, yokluğu.

Agyâr = Eller, yabancılar.

Hem girye-i eskime, tutar tîğ-ı celâli = Hem akan göz yaşıma (karşı) celâl kılıcını gösterir.

Kadd = Bel,boy.

Şehd İle şeh-dâb = Oğul balı.

Cangücidal = Harp ve kavga

Mihmân = Misafir.

Fâ'il-meful = işi yapan ve yaptran.

Kil ile kal = Dedikodu.

evlâd u ıyâli = Çocukları ve karısı.

Ferdâ = Yarın,sonraya.

Âb-ı zülâl = Öz su (Kavuşmanın tadı).

Kevkeb-i baht = Yıldız.