Hırs-ı dünyâyı bırak ol dür-i ulyâya harîs

Hırs-ı dünyâyı bırak ol dür-i ulyâya harîs 
Kuru davayı bırak ol dem-i isa'ya harîs

Nice bir âlem-i süflâda tutulup kalasın 
Kıl terakkî olagör rif'at-ı bâlâya harîs

Yürü bir pîrin eteğin tutagör âkil isen 
Sana yazık olasın kesret-i gavgâya harîs

Ayağın kesme begim sohbet-i irfana karış 
Cân u dilden olasın rü'yet-i me'vâya harîs

Pîr-i Sâmî Hazretinin kanadı altına gir 
Seni bir anda eder hizmeti Mevlâ'ya harîs

Hak gözüyle neye baksam kamu Leylâ görünür 
Beni pîrim kılalı aşk ile sevdaya harîs

Gitti gam geldi ferah Salih'e şâd oldu gönül 
Bülbül-i cân olalı gonca-i hamrâya harîs

Dür-i ulyâya haris = Yüksek âlemin incisini iste.

Dem-i Isâ = Hz. İsa'nın nefesi.

Âlem-i süflâ = Aşağı âlem, masiva.

Terakki kılmak = Yükselmek, yol almak.

Rifat-ı bâlâ = Yükseklik, yüce hâl.

Akil = Akıllı.

Kesret-i gavga = Herkesle dövüşüp çekişme.

Rü'yet-i me'vâ = Yüksek makamları görme.

Haris = Hırslı, tamahkâr, bir şeye çokdüşkün, istekli.

Şâd = Sevinçli, ferah.

Gonca-i hamrâ = Gül goncası..