İşbu kesret âleminden olmak istersen halâs

İşbu kesret âleminden olmak istersen halâs 
Ey birader devlet-i dünyâya olmagıl hıras 

Kudsî Lâhût'un hümâsısın düşün bir aslını 
Ehl-i irfanın kelâmın halka-gûş et cana as 

Ömrünü verdin hevâya nefse kul oldun yeter 
Pîre kulluk et ayağın mekteb-i irfana bas

Mâlik'in mülküne olmak ister isen müşterek 
Benliğin berzahları kılmış seni ehl-i me'âs 

Zülfikâr-ı Haydarı çek nefsine verme âmân 
Yok-durur âlemde anın gibi bir ehl-i kısas 

Sıdk ile bir pîre teslîm et özün çık aradan
Bundan artık devlet olmaz sana bu cây-ı menâs

Ârif-i billah dilersen Pîr-i Sâmî Hazreti
Öyle bir kâmil meşâyih ile eyle ihtisas 

Pûte-i aşka girip yandır bu cismin Sâlih'â 
Hazret-i Pîrin huzurunda olasın sende hâs

Halâs: Kurtulmak.

Hıras = Bekçi.

Kudsî Lâhût'un hümâsı = Allah'ın mukaddes âleminin devlet kuşu.

Halka-güş etmek = Kulağına küpe etmek.

Malikin mülkü = Allah'ın mülkü.

Benlik berzahı = Nefsaniyet.

Ehli me'as = Günah ehli, isyankârlık.

Aman = İzin, müsaade.

Ehl-i kısas = Öçalan.

Cây-ı menâs = Sığınacak yer

İhtisas = Bir ilim ve san'at üzerinde fazla çalışarak derinleşmiş olma uzmanlaşmak.

Pûte-i aşk = Aşk potası.