Kuruldu halkalar açıldı güller

Kuruldu halkalar açıldı güller 
Geldi cân kuşları Pîr-i Tâgî'nin 
Görünce gülleri öttü bülbüller 
Mest-i medhûşları Pîr-i Tâgî'nin 

Tarîk-i Nakşî'den açmış meydânı 
Beline bağlamış seyf-i Rahmân'ı 
İsmâîl mânendi çoktur kurbânı 
Gezer ser-keşleri Pîr-i Tâgî'nin 

Çok sâlikler A'na olmuştur bende 
Kimi Hindistan'da kimi Yemen'de 
Belh ü Buhârâ'da hem Semerkand'de 
Gezer dervîşleri Pîr-i Tâgî'nin 

Mezûniyyet almış Sıbgatullah'dan 
Bekâbillah olmuş fenâf illahdan 
Hiçbir nefes hâlî değil Allah'dan 
Herbir alkışları Pîr-i Tâgî'nin 

Gavsü'l-a'zam Pîri Şâh Sıbgatullah 
Çoktur kapısında Ârif-i billah 
Kâim-makâmıdır hasbetenlillah 
Haktır her işleri Pîr-i Tâgî'nin 

Çok sâlikler seyrân eyler semâda 
Kimi müsemmâda kimi esmada 
Nisbetleri gezer fevka'l-ulâda 
Çok hulle-pûşları Pîr-i Tâgî'nin 

Recâm budur senden Hazret-i Pîr'im 
Bu kapıda ben bir âsî kemterim 
Salih'i de eyler Sâmî serverim 
Makbul olmuşları Pîr-i Tâgî'nin

Mest-i medhûş = Dehşete düşen sarhoş (Aşk cezbesi ile hayran).

Seyf-i Rahman = Allah'ın kılıcı.

İsmail mânendi = Hz. İsmail benzeri.

Ser-keş = Inatçı.itaatsiz.

Bende = Kul, köle, bağlı.

Alkış = Dua, medih, övgü.

Kâim-makâm = Birinin yerine geçen, vekil.

Masbeten lillah = Allah rızası için. 

Esma-müsemma = İsim ve ismin sahibi.

Fevkâl-ulâ = Çokyüksek.

Hülle pûş = Hülle giyen, Cennet elbisesi giyen.

Âsi kemter = İsyankâr ve aşağılık.