Mâlikimin mülküne mihmân oluram kime ne

Mâlikimin mülküne mihmân oluram kime ne 
Sâni'in sun'un görüp hayran oluram kime ne 

Gâh oturup derd evinde beklerem Eyyûb gibi 
Dost yolunda cân verip kurbân oluram kime ne 

Gâh olur perrende-vârî seyr ederem âlemi 
Gâh durup bir kuşede pinhân oluram kime ne 

Gâh firâk-ı hasret-i yâr ile mahzun oluram 
Gâh açılıp gül gibi handan oluram kime ne 

Gâh oluram çok muhannet bir megesten korkaram 
Gâh olur ki bir kağan arslan oluram kime ne 

Gâh olur eğnime şaldan giyerem atlas harîr 
Gâh olur ki soyunup uryân oluram kime ne 

Gâh Nesîmî-veş bu cismim cildini üzdürürem 
Her belâ çevgânına kalkan oluram kime ne 

Ûmmîyem ben zerre denli ilme yoktur takatim 
Gâh olur ilm ile bî-pâyân oluram kime ne 

Gâh giderem halk içinde lâübâli söylerem 
Gâh huzr-ı pîre varıp fân'oluram kime ne 

Gâh girip bâzâr-ı aşk içre oluram muhtesib
Hakkı bâtıldan seçip irfan oluram kime ne 

Gâh olur ehl-i cehennem yakaram bu âlemi 
Gâh behişte hûrî vü gılman oluram kime ne 

Gâh girip zindan içinde beklerem Yûsuf gibi 
Mısr-ı dilde gâhî de sultân oluram kime ne 

Gâh gönül bahri coşup ağzım döker dürdaneler 
Gâh olur bildiklerim nisyân oluram kime ne 

Pîr-i Sâmî şeyhimizdir ben bir ednâ Sâlih'em
Sayesinde vâsıl-ı cânân oluram kime ne

Perrende-vârî = Uçar, gibi, uçarak.

Pinhan = Gizli, saklı.

Firak-ı hasret = Ayrılık hasreti.

Meges = Sinek, böcek.

Kağan aslan = Kükreyen aslan.

Eğin = Omuz, sırt

Atlas harir = Saf ipek örtü.

Nesimi veş = Nesimi gibi (derisi yüzülmüş).

Çevgân = Sopa, değnek.

Ümmi = Okuma yazma bilmeyen

Bî-payan = Sınırsız sonsuz 

Fani = Yok, yokluk.

Muhtesip = Belediye memuru, zabıta, polis.

Behişt = Cennet

Mısr-ı dil = Gönül şehri.

Dürdane = İnci danesi, büyük inci.

Nisyan = Unutma.

Edna = Aşağı.