Nefs elinden kıl benim azadımı Allah için

Nefs elinden kıl benim azadımı Allah için 
Defter-i uşşâka kayd et adımı Allah için 

Put-perest olmuş bu dil imlâya gelmez çâre ne 
Pîr-i Sâmî al bu dîvden dadımı Allah için 

Öyle bir Şeddâd-i zâlim pençesine düşmüşem 
Eyle mesrur bu dil-i nâ-şâdımı Allah için 

Nâr ile âb ile hâkden bendimi eyle halâs 
Pûte-i aşkında yandır bâdımı Allah için 

Mâsivânın illetinden pâk edip bu gönlümü 
Kıl tarik-ı Nakşibend'in hadimi Allah için 

Kur otağı bu gönül şehrinde yak bir şeb-çerâğ 
Bana bildir mebde-i mîâdımı Allah için 

Sâye-i Sâmî'de şahım ıyd-1 ekber edelim 
Bahş edersen Yûsuf-ı şehzademi Allah için 

Bu vücûdum şehri yandı büsbütün oldu harâb 
Hâlime rahm eyle gör feryadımı Allah için 

Tevbe kıldım sıdk ile sen şaha bîat eyledim 
Olmuşum her bir kusurun nadimi Allah için 

İşbu benlik berzahında kalmışım hayvân-sıfat 
Sırta irgür bu gönül Bağdadimi Allah için 

Cismimi nakşına verdim resmimi Nakkâş'ına (1)
Pîre verdim "hâ"yı "lâm"ı "sâd"ımı Allah için 
 

Âzâd = Kurtulmuş, senbest olan.

Defter-i uşşak = Aşıklar defteri.

Dîv = Dev,cin.

Dâd = Adalet, doğruluk.

Şeddâd = Yemen'de Ad kavminin hükümdarı. Cenneti taklid ederek İrem Bapı'nı yaptırmış, fakat buradaki köşke giremeden Allah'ın gazabına uğrayarak ölmüştür.

Mesrur eylemek = Şenlendirmek.

Dil-i nâ-şâd = Şad olmayan gönül.

Nâr ile âb ile hâk = Ateş ile su ile toprak.

Pute-i aşk = Aşk potası.

Bâd = Hava, rüzgâr.

Mâsiva = Allah'dan gayrı harşey.

Hadim = Hizmet eden

Mebde-i mîâdımı = Manevi durum ve halimi.

lyd-i ekber = Büyük bayram.

Rahm eylemek = Acımak, merhamet etmek.

Nadim = Pişman olma hali.

Sırfa irgürmek = Baştan aşağı gönül şehrini temizlemek.

(1) = Bu mısrada teslimiyetini anlatıyor.