Pîrime rabıta oldum bir eşref vaktü saatte

Pîrime rabıta oldum bir eşref vaktü saatte 
Sanasın kim ayan oldu doğup burc-ı saadetten 

Bu gönlüm öyle mest oldu memat iken hayât buldu 
Gene irfan ile doldu acâib bahr-i hikmetten 

Hakîkat Hızr'ı Musa'yı efendimden suâl ettim 
Dedi Mûsâ hidâyettir doğar burc-ı saadetten 

O bir hûbân-ı zîbâdır iki yüzden eder seyrân 
Biri dünyâyı seyr eyler eder hükmü imaretten 

Bu yüz zahir şeriattır bu yüz sırr-ı nübüvvettir 
Delîl-i peyk-i hazrettir beyân eyler risâletten 

Bu yüzdür mazhar-ı Rahman bu yüzdür sırr-ı "er-Rahmân" 
Bu yüzdür maksad-ı ekvân değil hâlî kerametten 

Hızır bir gizli Leylâdır Hızır bir özge me'vâdır 
Hızır tevfîk-ı Mevlâ'dır bilir her bir işaretten 

Varıp Hızr ile zulmete o cevher taşları kimdir 
Hayât-ı câvidân içmek nedir söyle bu haletten 

Hızır mürşid-i kâmildir o zulmet kalb-i câhildir 
Cevahirler şeriattır özün kurtar cehaletten 

Kelâmı Hazret-i Kur'ân odur hem derdlere derman 
Hem oldur hüccet ü bürhân açar râhı hidâyetten 

Ledünnî ilmi deryadır balık nefsindir ey kardaş 
Bekabillah bu menzildir hayât buldu nihayetten 

Şeriat ilmini icra kılan bir mürşidi ara 
Eriştirsin seni yâra ebed kurtul nedametten 

Zamanın Hızrını iste semânın bedrini iste 
Gecenin Kadrini iste özün kurtar dalâletten 

Delîlim rehberim pîrim Muhammed Hazret-i Sâmî 
Şarâb-ı vahdeti sun kim yürek yandı hararetten

Nice bir içeyim semden halâs et bizleri gamdan
Diler Salih efendimden işaretler beşaretten
 

 

 

Eşref = vakit Uygun zaman, hayırlı an.

Ayan = Belli, açık, meydanda

Mest = Kendinden geçmiş, aşk sarhoşu.

Memat = Ölüm.

Bahr-i hikmet = Hikmet denizi

Hûbân-ı zîbâ = Süslü güzel.

Seyrân = Bakıp görms, gezme.

İmaret = Ümran, bayındırlık, ma'murluk.

Zahir = Açık meydanda, görünen.

Sırr-ı Nübüvvet = Peygamberlik sırrı.

Peyk = Her hareketindebirine bağlı olan. Haberci.

Risâlet = Peygamberlik.

Maksad-ı ekvan = Maksadı maddi olan.

Me'vâ = Yurt, mesken; Sekiz cen-netdenbiri.

Tevfik-i Mevlâ = Allah'ın yardımı.

Hayât-ı Câvidân = Sonsuz hayat

Halet = Hâl, suret, keyfiyet.

Cevahir = Cevherler.

Hüccetü burhan = Delil ve ispat.

Râh = Yol.

Ledünnî ilmi = Sır ilmi.

Bedr = Ayın ondördücü gecesi, dolunay.

Dalâlet = Doğru yoldan sapma

Semm = Zehir.

Beşaret = Müjde.