Rabıtamda Hazret-i Pîre dedim “ey Sâmîyâ

Rabıtamda Hazret-i Pîre dedim "ey Sâmîyâ
Geldiğim bilmem ne içindir bu dünyâdan garaz" 
Hep zuhurat pîrimindir yazdığım aklâmiyâ 
Dedi "ikmâl-i merâtibdir bu süf ladan garaz"

Zikr ü fikr ile ibâdetle varılmaz bu yola
Hizmetinde dâim ol şeyhin rızâsını dile 
Hubb-ı lillah âşık ol gönlüne girmeklik ile 
Sen seni mahv eylemektir "lâ"yı "illâ"dan garaz

Başını top eyleyip gir vahdetin meydânına 
Kıl gazâ-yı Kerbelâ gir kendi nefsin kanına 
Seyr kıl uşşak-ı Mevlâ nice kıyar canına 
Terk-i cân etmektir ancak aşk u sevdadan garaz

Hubb-ı dünya şugl-ı süflâ ile varılmaz yola 
Andelîbi gör nice feryâd eder gonca güle 
Pîre kulluk eyleyüben nefsini bilmek dile 
Mevlâ'yı fehm eylemektir bil ki nefsinden garaz

Çık aradan sen seni terk eyle gör var olanı 
Benliğin imiş göresin hep sana nâr olanı
Kim-durur gör ol zaman da yâr ü ağyar olanı 
Hem budur maksûdun ancak Hakkı danadan garaz

"Utlubul-ilme mine'l-mehdi ile'l-lahd" durma sen 
Bir kaç esma bilmek ile Hakk'ı bildim sanma sen (1)
Sohbet-i Pîre devam et rûz u şeb usanma sen
Zât-ı Hakk'ı anlamaktır binbir esmadan garaz

Künh-i Zât'ı kimse bilmez bu yola etme heves 
Lâl olur dil bu arada bil ki kati olur nefes 
Sen mukayyed Zât-ı Mutlaktan sakın eyleme bahs 
Fark'ı Cem'i anlamaktır bu muammadan garaz

Derdine derman ara gezme cihanda serseri 
Sıdk ile sâlik olup bul Pîr-i Sâmî serveri 
Salihem babında Anın kemterinin kemteri 
Şeyhimin dergâhıdır bizlere meVâdan garaz

 

 

 

 

 

 

 

Garaz = Sebep, niyet, murat

Zuhurat = Hasıl olan, meydana gelen.

Aklâmiya = Sözler.

Ikmal-i meratip = Derece ve mertebeyi tamamlama.

Süfla = Aşağı, hakir, düşük.

Hubb-ı tillah = Allah sevgisi ile.

Başını top eylemek = Her cefaya razı olmak.

Gazây-ı Kerbelâ = Kerbelâ harbi.

Seyri kıl = Seyret, ilerle.

Uşşak-ı Mevlâ = Allah âşıkları.

Hubb-ı dünya = Dünya sevgisi.

Şuğl-ı süfla = Kötülüklerin hasıl ettiği şuğul, kalbden geçen kötü zanlar.

Andelip = Bülbül.

Fehmeylemek = Anlamak.

Yâr-ağyâr = Dost-yabancı.

Maksûd = Maksat, gaye.

Hakkı Dânâ = Hakk'ı bilen, Allah'ı bilen

(1) = 'Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz'(Hadis)

Esma = Esma-i Hüsna'dan biri, Allah'ın isimlerinden biri

Sohbet-i pir = Pirin sohbeti

Künh-i Zât = Allah'in zatına ait ilim.

Kati = Öldürmek.

Mukayyed Zât-ı Mutlak = Allah'ın zatına mahsûs.

Fark-ı cem = Allah ile yaratiklan arasındaki fark ve bağ.

Kemter = Aşağı, aşağısında.

Me'vâ = Yurt, ev, cennet