Şeş ciheti başdan başa kaplamış

Şeş ciheti başdan başa kaplamış 
Gelir her taraftan hû-yı muhabbet 
Hâl-i hindû askerini toplamış 
Sarmış haddin ile mûy-ı muhabbet 

Bülbüle çekdirir âh ile zarı 
Pervaneye dâim gösterir nârı 
Mecnun'un Leylâ'sı Mansûr'un darı 
Ezelden böyledir hûy-ı muhabbet 

Pirimden arz etmiş hûb-cemâlini 
Gönlüne dere etmiş hep kemâlini 
Dilinden şerh eyler her bir hâlini 
Dağılır Sami'den bûy-ı muhabbet 

Gâh kendini gizler girer ebcede 
Gâhi ebru ile ayn-ı esvede 
Gâhi de aks eder şâb-ı emrede 
Anlardan gösterir rûyu muhabbet 

Gâhi sultân olur gâhi dilenci 
Gâhi doğru olur gâhi yalancı 
Gâhi tüccar olur gâhi talancı 
Gezer ili hem çarşıyı muhabbet 

Gâh ahdine vefasını gösterir 
Gâh Salih'e safâsını gösterir 
Gâh şiddetle cefâsını gösterir 
Yaklaştıkça yârin köyü muhabbet

 

 

 

Şeş cihet = Sağ, sol, ön, arka, üst ve alt olanı alt cihet.

Hâl-i Hindu = Kara benler (kara renkli asker gibi).

Hadd = Yanak.

Mûy = Saç.

Pervane = Geceleri ışığın etrafında dönen küçük kelebek.

Nâr = Ateş.

Dâr: Darağacı.

Hûb = Güzel.

Dere = İçine alma, toplama

Buy = Hoş koku.

Ebced = Yeni okumaya başlayan, acemi.

Ebru ile ayn-ı esved = Kaş ve kara göz.

Şâb-ı emred = Genç. Sakalı ve bıyığı çıkmamış delikanlı.

Rûy = Yüz.

Talanci = Hırsız, yağmacı.

Ahd = Söz, akid, sözleşme.

Muhabbet = Garazsız, ivazsız (kasıt ve karşılık) sevme