Suretin vechindedir ümmü’l-kitâbın defteri

Suretin vechindedir ümmü'l-kitâbın defteri (1) 
Defter-i hüsnün esiridir behiştin duhteri (2)

Duhter-i zîbâların hüsnün gülü gülzârıdır (3)
Ey hidâyet âfitâbı "küntü kenz" İn gevheri (4)

Gevher-i ilm-i keramet zât-ı ilmin mahremi (5)
Ümmü'l-ervâh akl-ı kült ü kâinatın mefharı (6)

Mefhar-ı arz u semâvât encüm ü şems ü kamer (7)
Nüsha-i kübrâ vücûdun ism-i a'zam mazharı (8)

Mazhar-ı zât-ı Ahad'den vâhidiyyet noktası (9)
Bülbül-i bâğ-ı hakikat güllerinin dilberi

Dilberi ile gönül gel gir hüviyyet şehrine
Sâkî-i devrân elinden nûş idegör kevseri (10)

Kevser-i Haydar'dan içip aşka eyle iktidâ (11)
Kalbin olsun beyt-i Rahman zât-ı ilmin masdarı (12)

Masdarıdır bir sıfatın bunca elvanı şekil 
İbret ile kıl nazar görmek dilersen mahşeri

Mahşer-i ariflerin her bir nefes dâim-durur
Vâkıf-ı esrar için bul Pîr-i Sâmî Serveri

Serveridir hem Tarîk-ı Nakşibendî piridir r
Sâlih'em babında Anın kemterinin kemteri

(1)Yüzünün şeklinde Fatiha sûresi yazılıdır.

(2) Güzelliğinin defterinde cennetin kızları saklıdır.

(3) Süslü huriler güzelliğinin gülü, gül bahçesidir.

(4) Ey hidayet güneşi, gizli hazinenin incisi.

(5) Keramet nurunun mücevheri Allah'ın Zati'nın yakını.

(6) Ruhların anası, her şeyi kavrayan akıl ve kainatın kendisiyle öğündüğü.

(7) Arz, semalar, yıldızlar, güneş ve ay'ın öğündüğü.

(8)Vücudun âlemlerin hülâsası olarak ismi azama mazhardır.

(9) Alfah'ın birliğini tefekkür ederek her şeyi ondan bilme haline maz-har.

(10) Dönen içki sunucunun elinden kevseri içmeye bak.

(11) Hazreti Ali (R.A) elinden kevseri İçip aşka uy.

(12) Kalbin Allah'ın evi olup ilmin aslına ulaşsın.

Elvan = Renkler
Vâkrf-ı esrar = Gizli sırlan bilmek.

Server = Önde gelen, reis.

Kemterinin Kemteri = En sizin değersizi.