Yeter ey dil beni sen kûh ü sahraları gezdirdin

Yeter ey dil beni sen kûh ü sahraları gezdirdin 
Belâ çevgânına karşı verip belimi ezdirdin 
Ki bir nîm- nigâh ile zühd ü takvayı bozdurdun 
Çekip firkat hicabını elimi yârdan üzdürdün 
Nihayet bir kuru nâmım mezar taşına kazdırdın

Enîsim olmadın bir lahza her dem seng-i hâr oldun 
Bana kılıp adavetler varıp ağyara yâr oldun 
Vücûdum şehrini verdin haraba zehr-i mâr oldun 
Düşürdün nâr-ı hicrana belâ bahrinde yüzdürdün 
Nihayet bir kuru nâmım mezar taşına kazdırdın

Benim bu çekdiğim mihnet hayâl-i infisâlindir 
Ulüvv-i himmet-i devlet visâl-i ittisalindir 
Kamu eşyadaki hikmet senin kudret kemâlindir 
Ki bir nîm-i nigâh ile zühdü takvayı bozdurdun 
Nihayet bir kuru nâmım mezar taşına kazdırdın

Kiminden korkuben kaçtın kiminden pehlivan oldun 
Kiminden köhne pîr olup kiminden nevcivân oldun 
Gelip vahdet diyarından aceb şâh-ı cihan oldun 
Çekip firkat hicabını elimi yârdan üzdürdün 
Nihayet bir kuru nâmım mezar taşına kazdırdın

Muhammed Pîr-i Sâmiden kemâlin eyledin izhâr 
Saadet âfitâbından cemâlin eyledin izhâr 
Hakîkat ilminin her bir mealin eyledin izhâr
Cevahir kenzinin dürrün anın kalbine düzdürdün (1) 
Nihayet bir kuru nâmım mezar taşına kazdırdın

Ne kahrından halâs oldum ne bir arz-ı cemâl ettin 
Düşürdün nâr-ı hicrana bu ömrüm payımâl ettin 
Sonunda Salih'in bükdün elif kaddini dâl ettin 
Ezel levhinde kaydım defter-i hicrana yazdırdın 
Nihayet bir kuru nâmım mezar taşına kazdırdın

 

 

 

 

 

 

 

 

Dil = Gönül.

Kûh ü sahra = Dağ ve ovalar.

Çevgân = Baston, çevgen. Allah'ın ezeli takdiri.

Nîm-Nigâh = Yarım, kaçamak bakış.

Firkat = Ayrılık.

Hicâb = Örtü.

Enîs = Dost, Yâr.

Lahza = An.

Seng-i hâr = Çok sert taş.

Adavet = Düşmanlık.

Agyâr = Yabancı, el.

Zehr-imâr = Yılan zehiri.

Nâr-ı hicran = Ayrılık ateşi.

Belâ bahri = Belâ denizi.

Hayâl-i infisal = Ayrılma hayali.

Ulüvv-i himmet = Yüce himmet

Visâl-i ittisal = Kavuşma buluşması.

Köhne pîr = İhtiyar.

Nevcivân = Delikanlı.

İzhar = Gösterme, görünme. 

Âfıtap = Güzellik, güneş gibi.

(1) = Cevherler hazinesinin incilerini O'nun kalbine dizdin.

Pay-mal = Ayak altı, değersiz.

Elif kadd = Uzun ve ince boy.

Dâl etmek: Bükmek.