Biz misafiriz velâkin biz de mihmân bekleriz

Biz misafiriz velâkin biz de mihmân bekleriz 
Kâmil inşân bulmuşuz babında ihsan bekleriz 

Biz dahi ol nûr-u çeşm-i Murtazâ'nın aşkına 
Şîr-vârî Kerbelâ çenginde atşân bekleriz 

Nefsimizle eyleriz dâim gazâ-yı ekberi 
Yıkmasın şeddi adûlar diye her an bekleriz 

Seb'a-i seyyâre-vârî cân u dil devrân eder 
Hâtemi zabt etmesin dîv ile şeytân bekleriz 

Biz esîr-i nefs olunduk aslımız Ken'ânidir 
Mısr-ı dilde habs olunduk şimdi zindan bekleriz 

Biz bu derd meyhanesinde eyledik mahv-ı vücûd
Olmuşuz baykuş misâli şimdi vîrân bekleriz 

Bilmeyen sırr-ı lebin ilm-i ledünden bî-haber 
Ol sebebden mekteb-i aşk içre irfan bekleriz 

Biz tarîkat rütbesin şeyhim Muhammed Sâmiden 
Giyeli mest olmuşuz abdâl-ı üryan bekleriz 

Medhe lâyık pîrimiz var zemme lâyık nefsimiz 
Bâb-ı Sami'de seza olmağa kurbân bekleriz 

"Lâ" ile "illâ" rumuzun fehm eden arifleriz 
Biz şühûd-ı vahdetiz kesretde hayran bekleriz (1)

Dosta layık nem var ise cümlesi yedi yedi 
Der-semânîden Pîr-i Sâmîde bir cân bekleriz 

Sırr-ı "Mâ evhâ" rumuzun ne bilir hayvân-sıfat 
Hazret-i Pîr nutk eder biz yine hayvan bekleriz 

işbu vahdet meydanında niceler at oynatır 
Yok basîret aynımız biz yine meydân bekleriz 

"Kün-fekân"ın mestiyem bir Salih-i Mecnun-sıfat 
Pîr-i Sâmî leblerinden dürr ü mercan bekleriz

 

 

 

 

 

 

 

Mihmân = Misafir.

Bâb = Kapı.

Nûr-u çeşm-i Murtazâ = Hz. Ali'nin gözünün nuru.

Şîr-vârt = Arslan gibi.

Atşan = Susamış.

Gazâ-yı ekber = Nefisle yapılan harp. Cihad-ı ekber.

Adû = Düşman.

Seb'a-ı seyyare = Yedi gezegen.

Hâtem = Hz. Süleyman'ın mührü.

Dîv = Dev,cin.

Mısr-ı dil = Gönül şehri.

Mahv-ı vücûd = Vücudun ölümü.

Sırr-ı teben = Dudak sırrı, sohbet.

llm-iledün = Sır ilmi.

Abdal-ı üryan = Fakir ve çıplak.

Zem = Kınama

Seza = Layık.

Fehmeden arif = Anlayan irfan ehli.

Rumuz = Sır, esrar.

(1) = Biz Allah'ın birliğine şahidiz, eşyanın çok olmasına da hayran olup bekleriz.

Der semânî = Sekiz veya seksen senede.

"Ma evha" ) "O, kuluna vahy ettiğini etti(Necm;10).

Nutk etmek = Konuşmak, sohbet, etmek.

Basiret ayn = Gören göz.

Mecnun-sıfat = Deli, mecnun gibi.

Lebler = Dudaklar.

Dürr ü mercan = İnci ve mercan (Burada söz, sohbet manasında).