Tabibler yarama sarman merhemi

Tabibler yarama sarman merhemi
İlâç kabul etmez bu bir yaredir 
Sardıkça merhemi artıyor gamım 
Anladım ki bir sağalmaz yaredir

Var mı bir ehl-i aşk murada ermiş
Her biri bir hâle giriftar olmuş 
Bu yara da bana yârimden gelmiş 
Ben ağlarım bu onulmaz yaredir

Kendi görür kendi sorar hâlimi 
Günbegün artırır âh u zarımı 
Kimden kime sunam arz-ı hâlimi 
Yine benim arz-ı hâlim yâredir

Benim yârim şeyhim Muhammed 
Sâmî Andan gayrı saran yoktur yaremi 
Rahm eyle sultânım eyle keremi 
Vücudumda sağ yerim yok yaredir

Salihem kimseye açmam razımı
Koluma kondurdum şâhin-bâzımı 
Yârdan gayrı çeken yoktur nâzımı 
Yine bütün hasb-i hâlim yâredir

Sağalmaz = lyileşmez.

Giriftar = Derde düşme, iptila.

Zâr = Ağlama sebebi feryad.

Rahm eylemek = Acımak, esirgemek, korumak.

Kerem = Lütuf, bağış, cömertlik.

Râz = Sır.

Şahin-bâz = Şahin kuşu.

Hasb-i hâl = Görüşüp dertleşme